Manager Kwaliteit en Patiëntveiligheid


Solliciteren kan alleen via de website van Klaus Schmitt


VieCuri is hét medisch centrum voor Noord-Limburg en is sinds 2007 één van de 26 topklinische opleidingsziekenhuizen van Nederland. VieCuri heeft ziekenhuislocaties in Venlo en Venray en regiopoli’s in Panningen, Reuver en Horst. VieCuri wil samen met de hele zorgketen de beste zorg voor patiënten leveren.

VieCuri ziet het als een belangrijke verantwoordelijkheid om onderwijs, scholing, medisch wetenschappelijk onderzoek en opleidingsbevoegdheden te stimuleren en uit te breiden. Naast de focus op opleiden en onderzoekis innovatie een belangrijke speerpunt in het VieCuri beleid. Technologische innovatie, procesinnovatie en organisatorische innovatie zijn cruciale drijvers om VieCuri in beweging te krijgen/houden en klaar te stomen voor de toenemende patiëntensoevereiniteit, ontwikkelingen van de arbeidsmarkt, demografie, technologie en transmuralisering.

De Juiste Zorg op de Juiste Plek
VieCuri heeft in 2019 de Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZoJP) als strategisch doel benoemd. In 2020 wordt deze
ambitie voortgezet; VieCuri wil met JZoJP vooroplopen. De focus bij de JZoJP is gericht op:

 • het voorkomen van (duurdere) zorg;
 • het verplaatsen van zorg, (dichter) bij mensen thuis;
 • het vervangen van zorg door andere zorg, zoals eHealth.

VieCuri wil aansluiten bij de wensen van de patiënt. De zorg wordt zo georganiseerd dat deze zo dicht mogelijk bij de patiënt kan worden geleverd; thuis als het mogelijk is, bij de huisarts als het moet en in het ziekenhuis als het iet anders kan. Om dit te bereiken werkt VieCuri nauw samen met huisartsen, verloskundigen, thuiszorg, verpleeghuizen en de ambulancezorg.

De JZoJP als strategisch doel resulteert in:

 • Verbetering van de ervaren kwaliteit van zorg.
 • Verbetering van de gezondheid van de bevolking.
 • Verlaging van de kosten om de zorg betaalbaar te houden en om de groei van de zorgvraag aan te kunnen.
 • Ontzorging en een doelmatigere inzet van de (schaarser wordende) zorgprofessionals.

Fusie met het Laurentius Ziekenhuis Roermond
VieCuri werkt al jaren intensief samen met het Laurentius Ziekenhuis Roermond. De afgelopen periode is een traject in gang gezet om stapsgewijs en projectmatig toe te werken naar een fusie. Dit traject heeft als centraal doel de ziekenhuiszorg in de regio Noord- en Midden-Limburg goed, betaalbaar en toegankelijk te houden. De contouren van de fusie zijn inmiddels helder. Beide partijen hebben de intentie en ambitie om na consultatierondes met externe stakeholders en de medezeggenschapsgremia begin 2020 de instemming van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Autoriteit Consument en Markt (ACM) te vragen waarna de fusie in 2021 naar verwachting kan worden afgerond.

Patiëntenparticipatie
VieCuri heeft een heldere patiëntbelofte als het gaat om patiëntenparticipatie: ‘Alles mét de patiënt’. Patiëntenparticipatie als speerpunt van VieCuri is geen doel op zich en staat niet op zichzelf. De noodzaak om patiëntenparticipatie te verankeren in de organisatie wordt gevoed door ontwikkelingen in de maatschappelijke context. VieCuri streeft hierbij naar participatie in meerdere domeinen van de organisatie; patiënten worden betrokken bij organisatiebrede beleidsontwikkeling (strategisch), bij ontwikkeling van de fysieke omgeving, bij de ontwikkeling van zorginhoudelijke programma’s (tactisch) en bij de dienstverlening op afdelingsniveau (tactisch). Ook wordt ingezet op patiëntenparticipatie in de directe interactie tussen patiënt en zorgprofessional (operationeel).

Kwaliteit en veiligheid
Het JCI-gedachtegoed is de basis voor het kwaliteitsdenken in VieCuri. In 2018 is de JCI-accreditatie behaald. Ondersteund door een programmastructuur zet VieCuri zich in 2020 in om de JCI-accreditatie weer voor drie jaar binnen te halen. Dit alles stelt hoge eisen aan de organisatie en daarmee aan de competenties en ambities van de huidige en toekomstige professionals bij VieCuri op alle niveaus.

Professionals en Human Power
Human Power is een mens- en organisatiebeeld dat ondersteunend is aan de veranderopgave die gaat over leiderschap in een ontwikkelgerichte cultuur waarbinnen professionals de doelen van VieCuri dragen. Human Power is een visie die uitgaat van professioneel eigenaarschap, waarin het boven-onder denken wordt losgelaten. Het uitganspunt is dat waarde uitsluitend gecreëerd wordt in de verbinding.

De strategische doelen van Human Power zijn:

 • een werkgever van voorkeur;
 • een betekenisvol opleidingsziekenhuis;
 • een wendbare en adaptieve organisatie.

Organisatiestructuur
VieCuri wordt bestuurd door een collegiale tweehoofdige Raad van Bestuur, die bestaat uit een voorzitter Raad van Bestuur en een lid Raad van Bestuur. Er is een duidelijke samenwerkingsstructuur tussen RvB, lustermanagement en de gremia van medisch specialisten en verpleegkundigen. Deze samenwerking biedt stabiliteit en continuïteit en ondersteunt de focus op kwaliteit van zorg.

De activiteiten in het primaire proces zijn ondergebracht in een drietal samenhangende zorgclusters:

 • Snijdend
 • Beschouwend
 • Zorg ondersteunend (met o.a. OK en capaciteitsmanagement)

Deze zorgclusters worden elk geleid door een Clustermanager Zorg in combinatie met een medisch leider per zorg-VE (Verantwoordelijke Eenheid). Het VE-management is daarbinnen belast met de zorg voor de bedrijfsvoering.

De managers van de clusters Financiën, Facilitair Bedrijf, I&A, P&O, Leerhuis, MCV (Marketing Communicatie en Verkoop) en het Bureau Raad van Bestuur zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van en dienstverlening aan de organisatie en medische staf. De organisatie van het beleid voor kwaliteit en veiligheid is ondergebracht bij het cluster Kwaliteit en Veiligheid.

Kerncijfers (2018)
In 2018 waren er ruim 18.700 opnamen en ca. 110.000 poliklinische patiënten. Het ziekenhuis heeft 218 medisch specialisten en zo’n 2.600 medewerkers (ca. 2.000 fte). VieCuri kenmerkt zich ook in 2018 als een financieel stabiel ziekenhuis. De bedrijfsopbrengsten waren in 2018 ruim € 293 miljoen. Het financiële resultaat van de organisatie over 2017 bedroeg ca. € 4,6 miljoen.

Efficiencyverbetering en kostenbeheersing blijven belangrijke speerpunten van beleid in de komende jaren. Voor het huidige jaar en toekomstige jaren verwacht VieCuri positieve financiële resultaten en een verdere versterking van het weerstandsvermogen.

Informatie
Meer informatie, waaronder het jaarbeeld en de jaarrekening over 2018, is te vinden op de website: www.viecuri.nl.

Profiel Manager Kwaliteit en Patiëntveiligheid 

U bent integraal verantwoordelijk voor de aansturing van het cluster Kwaliteit en Veiligheid. U stelt zich op als aanwezige, kritische en proactieve sparringpartner en u gaat de verbinding aan met de Raad van Bestuur, de medisch specialisten en het duale zorgmanagement in de totale organisatie. U werkt constructief samen met de collega managers van de zorg- en ondersteunende clusters.

U vormt de verbindende schakel op kwaliteits- en veiligheidsgebied. Zowel intern binnen het cluster Kwaliteit en Veiligheid als ook ziekenhuis breed weten collega’s dat ze op uw expertise en uw inzet kunnen rekenen.

U rapporteert rechtstreeks aan de Raad van Bestuur. U geeft leiding aan de gedreven en deskundige medewerkers van het cluster Kwaliteit en Veiligheid (in totaal 15 medewerkers). Onder uw leiding werkt een hecht en goed op elkaar ingespeeld team samen, dat het ziekenhuis optimaal ondersteunt op kwaliteit- en veiligheidsgebied en dat garant staat voor professioneel advies.

Resultaatgebieden

 • Realiseert samen met het team de volgende stap in de (door)ontwikkeling van het beleid inzake kwaliteit & patiëntveiligheid.
 • Draagt ziekenhuis breed zorg voor uniformiteit in de ondersteuning en monitoring van het kwaliteits- en veiligheidsbeleid.
 • Toetst strategische keuzes op consequenties voor kwaliteit en patiëntveiligheid.
 • Stimuleert een levendige verbetercultuur binnen het ziekenhuis zodat de focus bij professionals ligt op het continu verbeteren van kwaliteit en patiëntveiligheid en de bewustwording ervan wordt verhoogd.
 • Ziet er op toe dat beleidspunten daadwerkelijk worden ingevoerd en geborgd op clusterniveau, b.v. wat betreft beleid inzake de JCI-accreditatie.
 • Ondersteunt de Raad van Bestuur bij de periodieke integrale rapportage inzake kwaliteit en patiëntveiligheid aan o.a. de Raad van Toezicht.
 • Is verantwoordelijk voor het monitoren en bewaken van de status en voortgang van kwaliteitsprojecten.
 • Onderhoudt in samenspraak met de Raad van Bestuur diverse externe contacten met ketenpartners, overheidsinstanties en toezichthoudende instanties (IGJ).

Functie-eisen

 • Academische werk- en denkniveau, b.v. gezondheidswetenschappen of vergelijkbare opleiding.
 • Ruime leidinggevende ervaring op managementniveau in een complexe omgeving.
 • Brede ervaring met het ontwikkelen en implementeren van kwaliteits- en veiligheidsbeleid alsmede met het vaststellen en toepassen van richtlijnen en indicatoren.
 • Ruime kennis van organisatie- en bedrijfsprocessen, bij voorkeur ervaring met verandermanagement.
 • Alert op mogelijke verbeteringen met een sterke drive om verbeteringen ook te realiseren.
 • Vaardige onderhandelaar, diplomatiek en tactvol, zet in op het bereiken van win-win situaties.
 • Uitstekende communicatieve en rapportage vaardigheden.

Kerncompetenties en persoonskenmerken

 • Stevige persoonlijkheid, ambitieus, gedreven en tevens dienstverlenend.
 • Besluitvaardig en daadkrachtig, staat voor kwaliteit en veiligheid, stelt zich stevig op in discussies, durft stelling te nemen en zijn/haar standpunt met argumenten te onderbouwen en te verdedigen.
 • Teamspeler, sterk gericht op samenwerking.
 • Zichtbaar en benaderbaar voor de gehele organisatie, open, proactief en communicatief.
 • Organisatiesensitief, oog voor wat mensen beweegt, goed inzicht in wat er speelt en voor wat nodig is in de organisatie.

Arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie.

Procedure

Marja Suur van Klaus Schmitt & Partners begeleidt de wervings- en selectieprocedure. Zij zal gesprekken voeren met in potentie voor de functie geschikte kandidaten bij Klaus Schmitt & Partners in Utrecht. Vervolgens zullen de curricula vitae van geschikte kandidaten op papier aan de opdrachtgever worden gepresenteerd en zullen ca. 3-4 kandidaten voor de selectiegesprekken worden uitgenodigd.

Een (ontwikkel)assessment kan deel uitmaken van de procedure. Indien gewenst zullen er in het eindstadium van de selectieprocedure referenties worden ingewonnen van benoembare kandidaten.

Contactpersonen

Marja Suur
Partner

Monica van der Ven
Personal Assistant

Klaus Schmitt & Partners
Wilhelminapark 60
3581 NP Utrecht
tel. 030 – 275 84 54


 

Solliciteren kan alleen via de website:

https://klausschmitt.nl/vacature/manager-kwaliteit-en-patientveiligheid/